Általános Szerződési Feltételek
Általános Szerződési Feltételek
1. A Szolgáltató
Név: Tex and Co Network Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Tex and Co Network Kft.)
Székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. F213Q03.
Képviselő neve: Vojtkó Dóra ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-305406
Bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 26164926-2-42

Számlavezető pénzintézet: Cib Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10700660-71974354-51100005
E-mail: info@texandco.hu

2. A honlapon folytatott tevékenység
A Honlap célja számlázási és egyéb nyilvántartási szolgáltatás nyújtása, melynek keretében a felhasználók a jogszabályoknak megfelelően végezhetik a számlázási és egyéb nyilvántartási, adminisztrációs tevékenységüket számítástechnikai eszköz útján
3. Általános Szerződési Feltételek
3.1. Igénybevétel feltételei
3.1.1. A Honlap tartalmának egyes része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. A szolgáltatások jelentős része azonban regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez), illetve díjfizetéshez kötöttek.
3.1.2. Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.
3.1.3. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.
3.1.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.
3.2. Felelősség
3.2.1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
3.2.2. Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. E pont alól kivételt képeznek a 4. és 5. pontban megjelöltek, melynek szabályai a hivatkozott pont, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok szerint érvényesülnek.
3.2.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
3.2.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
3.2.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.
3.2.6. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
3.2.7. Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
3.3. Szerzői jogok
3.3.1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
3.3.2. Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.
3.3.3. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
3.4. Egyéb rendelkezések
3.4.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.
3.4.2. Felhasználó az online szolgáltatás igénybevételével az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi, jelen ÁSZF-ben meghatározott időtartamra történő tárolásához kifejezetten hozzájárul.
4. A Szolgáltató online szolgáltatása
4.1. Általános rendelkezések
4.1.1. Szolgáltató a Honlapon igénybe vehető szolgáltatás keretében, több szolgáltatást magában foglaló szolgáltatáscsomagok illetve egyedi megoldások igénybevételére biztosít lehetőséget.
4.1.2. Szolgáltató a szolgáltatáscsomagok igénybevehetősége keretében a Honlapon elérhető szoftver (a továbbiakban: Szoftver) funkcióinak igénybevételére, a Felhasználó által megadott adatok elektronikus tárolására, azok előhívására, elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítvány beszerzésére vonatkozó tanácsadás, segítségnyújtás igénybevételére biztosít lehetőséget Felhasználó számára.
4.1.3. Szolgáltató a Szoftver azon funkcióinak igénybevehetőségét biztosítja, amelyet a Felhasználó által igénybe vett, megrendelt szolgáltatáscsomag tartalmaz. Az egyes szolgáltatáscsomagok (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatáscsomagok) mindenkori tartalmát és az azokra vonatkozó funkciókat, szolgáltatásokat Szolgáltató a www.texandco.hu honlapon teszi közzé.
4.1.4. Szolgáltató a Honlapon nyújtott szolgáltatásait a Szolgáltatáscsomagok keretében 12 hónapos határozott időtartamra teszi elérhetővé.  A határozott időtartam lejártát követően azonban a Szerződés – Felhasználó eltérő nyilatkozata hiányában – automatikusan meghosszabbodik újabb 12 hónappal. Amennyiben Felhasználó a szerződés meghosszabbodását nem kívánja, úgy köteles a szerződés hatályának lejártát (és így a szerződés automatikus meghosszabbodását) megelőzően e-mailben jelezni a Szolgáltató felé.
4.1.5. Szolgáltató vállalja, hogy az online szolgáltatás keretében a Szoftver igénybevételével kiállított számlák a mindenkori jogszabályoknak megfelelnek azon alaki részükben, amelyek közvetlenül és kizárólag a Szoftver által kerültek elkészítésre.
4.1.6. Felhasználó a Szolgáltató részére megküldött e-mail útján – melyben köteles bankszámlaszámát feltüntetni – bármikor felmondhatja a jelen ÁSZF szerint díjfizetés ellenében nyújtott szolgáltatást magában foglaló szerződést a felmondással érintett hónap végéig terjedő felmondási idővel. Szolgáltató a Felhasználó felmondása esetén a már befizetett díjakat nem téríti vissza.
4.1.7. A Felhasználó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerint a számlakibocsátásra meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítés és költséget, amit a hivatkozott törvények és a Szerződés Felhasználó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.
4.1.8. Felhasználó a szolgáltatás megrendelésével, illetve – amennyiben a szolgáltatás feltétele valamilyen díj előzetes megfizetése – a szolgáltatás díjának megfizetésével a szolgáltatásnyújtás megkezdésébe beleegyezését adja, így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 5. § a) pontja alapján a Korm. rendelet szerinti elállási jogát a továbbiakban nem gyakorolhatja.
5. A Honlap szolgáltatásainak megrendelése, igénybevételének feltételei
Az egyes szolgáltatásokra, program modulokra vonatkozó érvényes felhasználó kézikönyvekben foglalt funkciók Felhasználó általi elérhetőségének, az egyes szolgáltatások igénybevehetőségének feltétele az érvényes regisztráció, majd bejelentkezés, továbbá – a jelen ÁSZF illetve Felek kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában – a szolgáltatás díjának megfizetése. Jelen ÁSZF további feltételeket az egyes szolgáltatások 4. pontban meghatározott leírása körében határozhat meg.
5.1. Regisztráció
5.1.1. Felhasználó a Honlapon való regisztrálását a „Regisztráció” linkre történő kattintással kezdheti meg.
5.1.2. A Regisztráció linkre kattintást követően megjelenő felületen a Felhasználó kizárólag a regisztrálás folyamatát végezheti el, amely feljogosítja a Felhasználót, hogy a kiválasztott Szolgáltatáscsomagokat a Regisztrációtól számított 1 hétig ingyenesen kipróbálhassa.
5.1.3. A „Próbálja ki ingyen” linkre történő kattintást követően megjelenő felületen (a továbbiakban: regisztrációs felület) látható adatlapot Felhasználó értelemszerűen, a valós adatainak megfelelően tölti ki.
5.1.4. Felhasználónak a regisztrációhoz szükséges adatok megadása után a „Kipróbálás elkezdése” gombra kattint.
5.1.5. A „Kipróbálás elkezdése” gombra történő kattintást követően a regisztrációs adatok elküldésre kerülnek.
5.1.6. A regisztráció feltétele az ÁSZF és az adatvédelmi nyilatkozat elolvasása, valamint elfogadása. Az „Az Általános Szerződési Feltételeket elolvastam és az abban foglaltakat elfogadom” valamint a „Megértettem és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatót” felirat mellett található jelölőnégyzet bejelölésével, majd a „Kipróbálás elkezdése” gombra történt kattintással Felhasználó kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, tartalmát megértette, azt érvényesen elfogadja, az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.
5.1.7. A regisztráció véglegesítését követően Szolgáltató Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Felhasználót az ideiglenes jelszaváról, valamint a Szolgáltatás használatának megkezdéséhez szükséges információkról.
5.1.8. A Honlapra történő bejelentkezést követően Felhasználó a felhasználói fiókjának „Felhasználói fiók” menüpontra való kattintást követően jogosult felhasználói adatait bármikor módosítani.
5.1.9. Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat köteles rögzített adataira is átvezetni. E kötelezettségének elmulasztásából eredő károk Felhasználó terhére esnek.
5.1.10. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@texandco.hu e-mail címre küldött, törlési kérelmet tartalmazó üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, kivéve azokat, amelyeket az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettség érint; a törlés továbbá nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
5.1.11. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen, ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.
5.1.12. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős.
5.1.13. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
5.2. Szolgáltatáscsomagok megrendelése
5.2.1. Felhasználó a szolgáltatásokból Szolgáltató által meghatározott és a www.texandco.hu honlapon közzétett vagy az értékesítő által e-mailben elküldött Szolgáltatáscsomagok kiválasztásával választhatja meg azt a konstrukciót, amellyel igénybe kívánja venni Szolgáltató szolgáltatásait.
5.2.2. Felhasználó az egyes szolgáltatáscsomagok tartalmát a Honlap „MealPlanner” menüpontjára történő kattintást követően megjelenő felületen ismerheti meg.
5.2.3. Felhasználó az általa igénybe venni kívánt szolgáltatásokat a Megrendelő lap kitöltésével, aláírásával majd e-mailben az info@texandco.hu email címre való elküldésével rendelheti meg.
5.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte
5.3.1. Az 5.2. pontban foglaltak szerint elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató legkésőbb a megrendelés megérkezését követő 48 órán belül visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó regisztráció során megadott nevét, a megrendelt szolgáltatáscsomag megnevezését és időtartamát, a megrendelés dátumát, a megrendelt szolgáltatáscsomag díját, valamint a fizetési határidőre történő felhívást, és a Szolgáltató bankszámlaszámát. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül. Az ajánlat elfogadásával a Szolgáltató és a Felhasználó között érvényes szerződés jön létre. A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.
5.3.2. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Felhasználóhoz, illetve Szolgáltató egyéb módon sem fogadja el Felhasználó ajánlatát, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.
5.3.3. A Felhasználó ajánlatától számított 48 órán túl érkező  visszaigazoló e-mail nem tekinthető Szolgáltató részéről szerződéses ajánlatnak.
5.3.4. Szolgáltató az egyes szolgáltatásokat a szolgáltatáscsomagok megrendelését követően díjbekérőt állít ki.  Amennyiben a szolgáltatáscsomag díja Szolgáltató bankszámláján a szolgáltatások megrendelésétől számított 8. napig nem kerül jóváírásra, Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megrendelt szolgáltatások nyújtásának megtagadására mindaddig, míg az összeg bankszámláján történő jóváírására sor nem kerül.
5.4. Fizetés
5.4.1. Felhasználó banki átutalás útján, a megrendelt szolgáltatások díját azok megrendelésétől számított 8 napon belül köteles megfizetni a Szolgáltató 10700660-71974354-51100005 számú bankszámlájára.
5.4.3. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások igazolására az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának napján elektronikus úton  küld számlát Felhasználó részére. A számla tartalmazza a szolgáltatás időtartamát és annak lejártát.
5.5. A szerződés iktatása
5.5.1. A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja
6. A szerződés megszűnése
6.1. Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlését az 5.1.10. pont alapján kéri, ezen kérelme a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés felmondását is jelenti. A szerződés ily módon történő felmondásának eredményeként a 4.1.7 pontban foglalt joghatások érvényesülnek.
6.2. Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlésére a 3.1.4. vagy az 5.1.11. pont alapján kerül sor, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés Szolgáltató részéről történő azonnali hatályú felmondásának minősül, Felhasználó az általa megfizetett díj arányos részének visszakövetelésére nem jogosult, arra Szolgáltató átalány kártérítésként jogosult.
7. Jogérvényesítési lehetőségek
7.1. Panaszügyintézés helye
Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési cím: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169.
E-mail: info@texandco.hu
7.2. Panaszügyintézés módja
Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 7.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül – melybe az ezen ÁSZF szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.
7.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:
7.3.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
7.3.2. Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
7.3.3. Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
8. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
8.1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.
8.2. Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.12.06.